Co-Directors

Professor Roger Yat-nork CHUNG
Dr Ann Sin Nga LAU

Members

Dr Chelsea Sihan SUN
Dr John Weian ZHONG
Miss Tianjiao GUO
Ms Joey Mei Yi SO

Honorary and Affiliated Members

Professor Helen Yue Lai CHAN
Professor Dong DONG
Professor Jean Hee KIM
Professor Wai Tat WONG
Mr. Anselm Au